විභාග භීතිකාවට ලියවෙන දේවල්!

විභාග වලදී ප්‍රශ්න දැක්කම කව්රුත් බය වෙනවා. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ විභාගයකදී  එහෙම බය වෙලා හෝ නැතුව හෝ ලබා දුන් අවුල් සහගත හාස්‍යජනක පිළිතුරු. බලන්න.

129 148 159 169 178 189 206 235 254 294 315 343 613 713 812 912 1012 1114 1210 2111

(Visited 156 times, 1 visits today)