විනිසුරුට වැදුනු පාරවල්

https://www.youtube.com/watch?v=HrzOskl5A3s

ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුල පිටියේ දී විනිසුරුවරයන්ට පන්දු පහර එල්ලවූ හාස්‍යමය අවස්ථා 10ක්.

(Visited 57 times, 1 visits today)