වැරදුන හොරකම

මර්ගයකදී 32 හැවරිදි නීතීඥවරියක් සතු දුරකතනයක් සොරා ගැනීමට පැමිනි මෙම සොරාට අවසානයේ තමන් සතු යතුරු පැදියද අහිමි වීම වෙලදසැලක සවිකර තිබූ ආරක්ෂක කැමරාවක මෙසේ සටහන් වී තිබුනි.

Resource – © LiveLeak / YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvSGte7bjQE

(Visited 63 times, 1 visits today)