වැඩකාර සමුරායිවරයෙක්

ඉතාවේගයෙන් තමන් වෙත ඇදී එන පන්දුවක් කඩුවක් ආධාරයෙන් කොටස් 2කට වෙන්කරන සමුරායිවරයෙක්.

https://www.youtube.com/watch?v=o9COVUC-iOg

(Visited 171 times, 1 visits today)