වයස අවුරුදු තුනේ DJ..

Arch Jnr යනු තවමත් අවුරුදු තුනක් තරම් වයසැති කුඩා දරුවෙකි. නමුත් ඔහු සතුව අසහාය දක්ශතාවක් ඇත. South Africa’s Got Talent 2015 තරඟයෙන් ඔහු ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගත්තේ ඔහු සතු එම හැකියාව උපයෝගී කරගනිමිනි. දකුණු අප්‍රිකානු රෑන්ඩ්  500,000ක මුදලක් මේ ලෙස ඔහුට ලැබිණි. ඔහු දක්ෂ DJ වාදක ශිල්පියෙකි. ඔහුගේ දක්ෂතාවය නරඹන්න.

DJ-Arch-Jr-Feature

(Visited 473 times, 1 visits today)