වතුර යට වතුර එකතුකිරීම

ජලයෙහි කිමිදෙමින් ජලය එකතු කිරීමට කිමිදුම්කරුවෙකු ගන්නා හාස්‍යජනක වෑයමක්.

(Visited 217 times, 1 visits today)