වතුර මත ඇවිදීමට පුළුවන්!

වතුර මත ඇවිදිය හැකිද? පිළිතුර නැත යන්නයි. නමුත් මැලේෂියාවේ ක්වාලාලම්පූර් නුවර පිරිසක් වතුර මත ඇවිදීමට ජනතාවට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණා. ඔවුන් වතුර මත ඇවිද්දා පමණක් නොව පාපන්දු සෙල්ලමි කිරීම, දිවීම හා බයිසිකල් පැදීම පවා කර තිබෙනවා.

මෙය අත්හදා බලා තිබෙන්නේ non-newtonian තරලය ලීටර 8,000කින් පිරි තටාකයක් තුළයි. non-newtonian තරලය යනු සාමාන්‍ය ජලයට වඩා වෙනස් දුස්ස්‍රාවීතාවක් ඇති තරලයකි. මෙහි දුස්ස්‍රාවීතාවය තරලයේ ව්‍යාකෘති අනුපාතය (shear rate) මත රඳා පවතී.

ඇත්තෙන්ම එයට සහභාගී වූවන්ට එය ඉතා අපූරු අත්දැකීමක් වන්නට ඇති බව නියතය.

https://youtu.be/D-wxnID2q4A

Walking-on-Water-Experiment-4

(Visited 323 times, 1 visits today)