ලෝ ප්‍රකට Skydiving ශූර Erik Roner මියයයි.

Squaw Valley Institute මගින් පැවැත්වූ  Celebrity Golf Classic in Squaw Valley වැඩසටහන අතරතුර පැරෂුටයක් මඟින් ගොඩබසිමින් සිටියදී ගොඩබැසිමට නියමිත ස්ථානය පසු කරමින් ගොස් විශාල ගසක වැදීමෙන් සුප්‍රසිද්ධ Skydiving ශූරයෙකු වූ Erik Roner මරණයට පත් වී ඇත.  මිය යන විට ඔහු 39 වියැති විය.

https://www.youtube.com/watch?v=oW5OhCw9jN8

(Visited 71 times, 1 visits today)