ලෝකයේ ලොකුම කට..

මෙතෙක් වාර්තා වූ ලොව ලොකුම කට ලෙස ගිනස් පොතට ඇතුළත් වී ඇත්තේ  17 cm (6.69 in) ක පළලකින් යුතු Francisco Domingo Joaquimගේ කටයි.

1

(Visited 266 times, 1 visits today)