ලොව සුපිරිම ධනවතුන් 10 දෙනා.

මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ලොව සුපිරිම ධනවතුන් 10 දෙනා පිළිබඳවයි.

01. Genghis Khan

1162 – 1227 අතර කාලය තුළ ජීවත් වී ඇත. මොංගෝලියානු ඉඩම් හිමියෙකි.

Genghis Khan

02. Bill Gates

1955 උපත ලබා ඇති  Bill Gates සතුව ඩොලර් බිලියන 78.9ක වත්කමක් ඇත.

Bill Gates

03. Alan Rufus

1040 සිට 1093 දක්වා කාලය තුළ එංගලන්තයේ විසූ මොහු සතුව ඩොලර් බිලියන 194ක වත්කමක් විය.

Alan Rufus

04. John D. Rockefeller

1839 සිට 1937 කාලයේ ඇමෙරිකාවේ විසූ මොහුට ඩොලර් බිලියන 341ක වත්කමක් හිමිව ඇත.

John D. Rockefeller Sr.

05. Andrew Carnegie

1835 – 1919 කාලයේ ඇමෙරිකාවේ විසූ මොහු සතුව ඩොලර් බිලියන 372 ක වත්කමක් විය. මොහු ඇමෙරිකාවේ විසූ ධනවත්ම පුද්ගලයා විය.

Andrew Carnegie standing on the steps of his estate, circa 1910s.

06. Joseph Stalin (9.6% GDP)

 1878 – 1953 අතර කාලයේ සිටි ධනවතෙකි.

Joseph Stalin

07.  Akbar I (25%  GDP) – 1542 – 1605

සුප්‍රසිද්ධ ඉන්දියානු පාලකයෙක් වන 1වන අක්බාර් රජුද ලොව සිටි සුපිරිම ධනවතෙකි.

The Great Akbar

08. Shenzong අධිරාජයා (25% – 30% GDP)

1048 – 1085 දක්වා චීනයේ අධිරාජයායි.

Emperor Shenzong

09. Augustus Caesar

මේ කීර්තිමත් රෝම පාලකයා සතුව ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.6ක වත්කමක් තිබී ඇත.

Augustus Caesar

10. Mansa Musa

1280 – 1337 කාලයේ මාලි හි විසූ මොහු එතෙක් මෙතෙක් බිහිවූ සියළුම ධනවතුන්ට වඩා සුපිරිම ධනවතා වේ.

Mansa Musa

(Visited 504 times, 1 visits today)