ලොව විශාලතම තෝසය…

ගිනස් පොතට ඇතුළත් වූ මේ තෝසේ එක සාදා ඇත්තේ ඉන්දියාවේ දීයි.

 

ලොව විශාලතම තෝසය…

(Visited 337 times, 1 visits today)