ලොව වැඩිම දත් සංඛ්‍යාවක් හිමි පුද්ගලයා..

ඉන්දියාවේ Vijay Kumar ගේ මුඛය තුළ දත් 37 ක් පවතී. මේ හේතුව නිසාම මුඛය තුළ වැඩිම දත් සංඛ්‍යාවක් ඇති පුද්ගලයා ලෙස ගින්ස් පොතට ඇතුළත් වීමට ඔහුට අවස්ථාව ලැබී ඇත. මෙයට පෙර මෙම වාර්තාවට හිමිකම් කිව් පුද්ගලයාගේ මුඛය තුළ දත් 36ක් තිබී ඇත.

(Visited 453 times, 1 visits today)