ලොව වටා අරුම තතු..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ තවත් කොටසක්..

 

227-610x360

 

01. අංක 13 ට ඇති බිය Triskaidekaphobia ලෙස හඳුන්වයි.

1

 

02. ශරීරයේ බරින් 4.16% අයත් වන්නේ සමට ය.

 

2

 

03. ලෝකයට  ‘assassination’ හා ‘bump’ යන වදන් හඳුන්වා දී ඇත්තේ ශේක්ස්පියර් විසින් ය.

 

8

 

04. සමනළයින් රස හඳුනාගන්නේ පාද වලිනි.

 

4

 

05. ලොව ප්‍රථම සූපවේදී ග්‍රන්ථය රචනා කර ඇත්තේ ක්‍රි.පූ. 400 වන සියවසේ දී පමණ ග්‍රීක ජාතිකයන් විසිනි.

6

(Visited 562 times, 1 visits today)