ලොව මිල අධිකම සෙල්ලම් බඩු මේවායි….

සෙල්ලම් බඩු තියන්නේ පුංචි ළමයින්ට. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන සෙල්ලම් බඩුත් ඒ වගේ වුනාට මේවායේ මිල නම් පුංචි නැහැ. ලොව මිල අධිකම සෙල්ලම් බඩු මේවායි.

01. Astolat Dollhouse Castle – මිල $8.5 million

1

02. Alnwick Garden Treehouse – මිල $6 million

2

03. Lamborghini Aventador Model Car – මිල $4.6 million

3

04. Steiff Louis Vuitton Teddy Bear – මිල  $2.1 million

4

05. Golden Monopoly – මිල –  $2 million

5

06. Kuratas Wearable Robot Suit – මිල $1 million

6

07. Stefano Canturi Barbie – මිල $302,500

7

08. Toy Soldier – මිල $200,000

8

09. Pokemon Pikachu Illustrator Card  – මිල $150,000

9

10. Hot Wheels Diamond Car – මිල $140,000
10
11. Porsche 917 Le Mans Raceway – මිල $125,000
11
12. Lionel 3360 Burro Crane – මිල $85,000
12
13. Pink Rear-Loading Volkswagen Beach Bomb – මිල $72,000
13
14. Gold Nintendo Gameboy – මිල $25,000
14
15. Levitating Hover Scooter – මිල  $15,000
15
16. Life-sized NBA Figure – මිල $15,000
16
17. Toy Sewing Machine – මිල $13,600
17
18. Crystals-studded Etch-a-Sketch – මිල $1,500
18
(Visited 2,561 times, 1 visits today)