ලොව මිටිම පූසා..

ලොව දැනට ජීවත් ව සිටින මිටිම පූසා වන්නේ Lilieput යි. අවුරුදු 9ක් වයසැති මේ munchkin පූසියගේ උස 13.34 cm (5.25 in) කි.

 

1111

(Visited 648 times, 1 visits today)