ලොව මිටිම එළදෙන..

ඉන්දියාවේ කේරළයෙන් වාර්තා වූ මේ එළදෙනගේ උස 61.1 cm (අඟල් 24.07) කි.

1

(Visited 388 times, 1 visits today)