ලොව පුරා රසවත් burger වර්ග.

01. Loco Moco (Hawaii)

Loco Moco burger සෑදීමට මස් හා මුහුදු ශාක යොදාගනු ලබයි. සාම්ප්‍රදායික Loco Moco සෑදීමේදී බත්, hamburger patty එකක් හා බැදපු බිත්තර යොදා ගනී.

burger102.  Cemita (Mexico)

මෙය sandwich එකක් ලෙසද ආහාරයට ගනු ලබයි.  white cheese, අලිගැටපේර, ළූණු, pápalo කොළ හා රතු මිරිස් සෝස් භාවිතා කරමින් සාදනු ලබයි.

burger2

03. Rou Jia Mo (China)

Rou Jia Mo යනු චීනයේ බහුලව දකින්නට ලැබෙන street food වර්ගයකි. කුළුබඩු වර්ග 20කට අධික ප්‍රමාණයක් යොදමින් සෑදූ මිශ්‍රණයක් තුළ පැය කීපයක් season කරගත් මස් “mo,” slices දෙකක් මැදට යොදමින් සාදනු ලබයි.

burger3

04. Vada Pav (India)

මෙය නිර්මාංශ burger වර්ගයකි. ඉන්දියාවේ සාදනු ලබන මේ Vada Pav තුළ අල වලින් සාදා කඩල පිටි තවරා බැද ගත් patty එකක් ඇත.

burger4

05. The Smokey Bandit

patty එකක්, jalapeno, හා රතු cheddar අඩංගු වේ.

burger5

06. Hawaiian BBQ Salmon Burgers with Coconut Caramelized Pineapple

මෙම salmon burger වර්ගය අලිගැටපේර, jalapeno, අන්නාසි යොදා ගනිමින් සාදනු ලබන හවායි හි burger  වර්ගයකි.

burger6

07. Chicken Parmesan Burgers

මෙම ඉතාලියානු Burger වර්ගය ඉතා රසවත් වේ.

burger7

08.  French Bistro Burgers with Caramelized Onions, Bacon, and Brie

burger8

09. Aussie Beet Burgers

burger9

10.  Korean BBQ Burgers with Pickled Radishes, Onions, and Miso Mayonnaise

සෝයා සෝස්, දුඹුරු සීනි, තල, ඉඟුරු හා සුදු ළූණු යොදා සාදනු ලබයි. එමෙන්ම miso-sriracha mayo හා හා විනාකිරි යෙදූ එළවළු, cheddar හා ketchup වලින් රසගන්වනු ලබයි.

burger10

(Visited 262 times, 1 visits today)