ලොව ප්‍රථම නැවත නැවතත් භාවිතා කළ හැකි රොකට්ටුව..

අභ්‍යවකාශ තරණය දිනෙන් දින වැඩි දියුණු වත්දී ඇති වූ ප්‍රබලතම ගැළුවක් වූයේ රොකට්ටුවක් සඳහා ඉතා ඉහළ වියදමක් දැරීමට සිදු වීමත්, එලෙස වැඩි වියදමින් දියත් කරන රොකට්ටුවක් එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ නොහැකි වීමත් ය. නමුත් Jeff Bezos ට අයත් Blue Origin නම් ආයතනය විසින් නැවත නැවතත් භාවිතා කළ හැකි රොකට්ටුවක් නිපදවා ඇත.

මේ ලෙස දියත් කළ මේ රොකට්ටුව පසුගිය දා නැවත් terra firmaවට නිරුපද්‍රිතව ගොඩ බස්සවා ඇත. ඒ අඩි 329,839ක උසකට ගොස් නැවත 119mphක ප්‍රතිරෝධී සුළං වලට විරුද්ධව ගමන් කරමිනි.

1

(Visited 296 times, 1 visits today)