ලොව දිගම වීදුරු පාලමේ වීදුරුවක් බිඳී යයි!

පසුගිය සැප්තැම්බර් 20 වන දින චීනයේ විවෘත කරන ලද ලොව දිගම පාලම ඔබට මතක ඇත. මුහුදු මට්ටමේ සිට 1,080 m ක් ඉහළින් ඇති මේ වීදුරු පාලමේ වීදුරුවක් පසුගිය දින බිඳී ගොස් ඇත. සංචාරකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් skywalk නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටි මේ අවස්ථාවේ සංචාරකයකු අත තිබූ stainless steel  උණු වතුර බෝතලයක් පාලමේ u හැඩැති වීදුරුවක් මතට වැටිීමෙන් එහි වීදුරුව මෙලෙස බිඳී ගොස් තිබේ. මෙම අවස්ථාවේ පාලම මත සිටි සංචාරකයින් ඉමහත් භීතියට පත් වූ බවත් ඔවුනට යම් සෙලවීමක්ද දැණුන බවත් ඔවුන් බවසා ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම සිද්ධියෙන් මහත් කලබලයක් ඇති වී තිබේ.

brglass3 brglass

brglass2

 

(Visited 208 times, 1 visits today)