ලොව උසම මිනිසා..

මේ සිටින්නේ ලොව ජීවත්ව සිටි උසම මිනිසා වන  අඩි 8 ‘11.1 ක් උස Robert Wadlow හා දැනට ජීවත්ව සිටින උසම මිනිසා වන උස අඩි 8‘ 3ක් වන Sultan Kosen යි.

 

(Visited 424 times, 1 visits today)