ලොව උසම එළදෙන..

මේ සිටින්නේ ලොව උසම එළදෙන වන Blosom towers ය. ඇය 190 cm (74.8 in) ක උසකින් යුක්ත ය. එනම් අඩි 6කටත් වඩා උසය. ගිනස් පොතට ඇතුළත් වූ මේ එළදෙන වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකාවේ Illinois හි Orangeville වලිනි.

1

ලොව මිටිම එළදෙන..

(Visited 1,242 times, 1 visits today)