ලොමුදැහැගන්වන භයානක Talocan සවාරිය..!

ජර්මනියේ Phantasialand උද්‍යානයෙහි ඇති මෙම චාරිකාව නම් ඇත්තෙන්ම භයානකයි. මෙය Talocan  නමින් හැදින්වේ. අධික වේගයෙන් යුතු මෙය බලාසිටීම පවා ලොමු දැහැගන්වයි.

https://youtu.be/kEmHHqBrnQM

10

(Visited 224 times, 1 visits today)