ලස්සන ඇලි සතුන්ගේ ඡායාරූප..

Albinism තත්වයට පත්ව ඇති එනම් ඇලි භාවයට පත් සත්වයින් ඇත්තෙන්ම ඉතා ලස්සන වේ.මේ ඔවුන්ගේ ඡායාරූප පෙළකි.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Visited 1,032 times, 1 visits today)