රෝගී බව ධාවනයට බාධාවක් කරනොගත් Kayla Montgomery .

Kayla Montgomery නම් ඇමරිකානු සුපිරි දිගු දුර ධාවන ක්‍රීඩිකාව ඇය සහභාගී වන සෑම ධාවන තරඟයක් අවසානයේදීම ඇද වැටෙන්නේ ඇයි? ඇය ශරීරයේ පටක ඝන වීමේ රෝගයකින් පීඩා විඳීම මෙයට හේතුවයි. වයස අවුරුදු 14දී පමණ පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන අතරවාරයේදී ඇය මේ රෝගී තත්වය මුලින්ම නිරීක්ෂණය කර ඇත. එදා පටන් සහභාගී වන සෑම ධාවන තරඟයක් අවසානයේදීම Kayla මෙසේ  ඇදවැටී ඇත. නමුත් ඇය මේ රෝගී තත්වය පසෙකලා කැපවීමෙන් හා අධිශ්ඨානයෙන් යුතුව සෑම තරඟයකටම සහභාගී වේ. මෙි ලෙස තරඟ සඳහා සහභාගී වීමට ඇයගේ පුහුණුකරු Kaylaට විශාල සහයෝගයක් ලබා දේ.

https://www.youtube.com/watch?v=6rZSP9Qqngk

(Visited 376 times, 1 visits today)