රෑට Shopping යාම

මෙය පසුගිය සඳුදා රාත්‍රියේදී Lansingහිදී සිදුවූ සොරකමකි. 16711 Torrence Ave හි පිහිිටි වෙළඳ සැලක වීදුරුවක 2005 Chevrolet Trailblazer වර්ගයේ මෝටර් රථය‍ක් ගැටීම මඟින් කඩා දමා සොරුන් වෙළඳ සැලට ඇතුල් වී ඇති ආකාරය මෙයින් දැක්වේ. පොලිස් නිළධාරීන් පැමිණෙන විට සොරුන් පළා ගොස් තිබූ අතර ඒ වන විටද මෝටර් රථය‍ ධාවනය වෙමින් පැවතින.

Resource – © LiveLeak / YouTube

https://youtu.be/cGGNRvi94_M

 

(Visited 94 times, 1 visits today)