යුද්ධයට ගිය තාත්තාගේ නැවත පැමිනීමේ සතුට සඟවා නොගත් අවුරුදු දෙකේ දියනිය ..

මේ පුංචි දියණියගේ පියා යුධ හමුදාවේ සේවයේ නියුතු වී නැවත පැමිණෙන දිනයේදී පැවති උත්සවයේදී 3rd Brigade කණ්ඩායමේ සිටි 300ක් සෙබළුන් අතරින් තම පියා සිටිනු දැක  ඇයට සතුට ඉහවහා ගොස් මෙලෙස දිවගොස් තම පියාව වැළඳගෙන ඇත.

cfs

(Visited 312 times, 1 visits today)