මෝරුන්ට වඩා selfie භයානකයි!

මේ වසරේදී මෝරුන්ගේ ප්‍රහාරයන්ට ලක් වීමෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාවට වඩා selfie photo ගැනීමට ගොස් මියගිය අයගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් තිබෙන බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබේ. මෝරුන් නිසා සිදු වූ මරණ ගණන 8ක් වන විට selfie photo නිසා සිදු වූ මරණ ගණන 12ක් වී ඇත.

මේ ලෙස selfie photo ගැනීමට ගොස් විවිධ අනතුරු වලට බඳුන් වී මේ අය මියගොස් ඇත. මෑතකදී ටජ් මහල් හිදී සිදුවූ අනතුරද ඇතුළුව 4 දෙනෙක් මියගොස් ඇත්තේ selfie photo ගන්නට ගොස් සිදු වූ ඇදවැටීම් නිසාය. තවත් අය selfie photo ගැනීමට ගොස් කෝච්චියට හැප්පීමෙන් මිය ගිය අතර තවත් අය සතුන් පහර දී මියගොස් ඇත. මිනිසුන්ගේ මේ selfie උන්මාදය නිසා සත්ව උයනක් වසා දැමීමට සිදුව ඇත්තේ ජනයා වළසුන් සමඟ selfie ගැනීමට යාමත් සමඟය. මේ අනතුරු තවත් වැඩි කරවමින් හඳුන්වා දුන් selfie sticks තහනම් කිරීමට ඉදිරියට පියවර ගන්නා බවද කියවේ.

main-qimg-6325bd728860e8373189efc4867aa85d BULL-RUN-SELFIE-facebook 298_298_the-bear-selfie-the-most-dangerous-selfies-of-all-time daredevil-takes-the-craziest-selfie-ever-on-worlds-most-dangerous-hike

(Visited 187 times, 1 visits today)