මේ 2015 වසරේ The National Geographic Photo Contest හි ජයග්‍රහණය ලැබූ සුන්දරතම ඡායාරූප එකතුවයි…

මෙම The National Geographic Photo Contest නම් ඡායාරූප තරඟය සෑම වසරකම පැවැත්වේ.තරඟකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහිදී people, places හා nature යන අංශයන්ගෙන්  ඡායාරූප ඉදිරිපත් කරයි. මේ තිබෙන්නේ මේ වසරේ එම තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය ලැබූ ඡායාරූපයි. නරඹන්න..

01. ප්‍රථම ස්ථානය හා nature අංශයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් James Smart ‘Dirt’

 

1

02. places අංශයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත්  Francisco Mingorance ‘Asteroid’

 

2

03. people අංශයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් Joel Nsadha ‘At The Play Ground’

 

3

 

04. පහතින් දැක්වෙන ඡායාරූප සියල්ල විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රථම ස්ථානය සඳහා නිර්දේශ කළ ඡායාරූපය.

 

10

the game (Altinho) in Ipanema - Rio de Janeiro

7

This photo was taken during Chinese New Year's Eve of 2015 in Taiwan. While paying respects to our ancestors, I noticed how the light was coming into the room and saw the passing of incense sticks to each of our family members after sending our prayers. The photo is symbolic since the passing of incense sticks resembles and knowledge and wisdom passed down from generation to generation.

I was taking pictures of some Orangutans in Bali and then it started to rain. Just before I put my camera away, I saw this Orangutan took a taro leaf and put it on top on his head to protect himself from the rain! I immediately used my DSLR and telephoto lens to preserve this spontaneous magic moment.

(Visited 833 times, 1 visits today)