මේ සත්වයින් හදුනාගත්තාද? හොඳින් බලන්න..

මේ සත්වයින් මිනිස් දෑත් අලංකාර ලෙස වර්ණ ගැන්වීම මඟින් සිදුකළ විශිෂ්ට නිර්මාණයන් ය. නරඔන්න..

1

2

3

4

5

10

9

6

8

7

11

16

17

12

18

13

14

19

20

[#Beginning of Shooting Data Section] Nikon D2X 2006/06/22 13:25:38.6 RAW (12-bit) Image Size: Large (4288 x 2848) Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G Focal Length: 55mm Exposure Mode: Manual Metering Mode: Multi-Pattern 1/160 sec - F/14 Exposure Comp.: 0 EV Sensitivity: ISO 100 Optimize Image: White Balance: Auto AF Mode: AF-S Flash Sync Mode: Not Attached Color Mode: Mode II (Adobe RGB) Tone Comp.: Normal Hue Adjustment: 0° Saturation: Normal Sharpening: None Image Comment:                   Long Exposure NR: Off High ISO NR: Off [#End of Shooting Data Section]

 

21

 

22

 

23

 

24

 

SILVER SPRING - 2/1/06: Animal Planet Helping Hands Hero Of The Year shoot in Silver Spring, MD on February 2, 2006. Italian artist Guido Daniele painted the hands used in the shoot. James Patterson is the hand model.

(Visited 567 times, 1 visits today)