මේ වීඩියෝව දැක්කොත් ඔයා කවදාවත් selfie photos ගන්න එකක් නැහැ. [warning, shocking images]

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ selfie ගන්න ගිය කෙනෙක්ට වෙන දේ. හොඳට බලන් ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි කව්රුත් කරන වැඩක්නේ selfie ගන්න එක. හැබැයි මේ ඩීඩියෝව බැලුවට පස්සේ නම් හිතෙන හිතෙන වෙලාවට selfie ගන්න ටිකක් බය හිතෙයි. මීට පස්සේ selfie ගන්නේ බලාගෙනයි. විශේෂයෙන් මහ රෑට!

https://youtu.be/EhAFyaObY6U

Screen-Shot-2015-09-17-at-00.24.04-540x282

 

Resource – viralthread.com

(Visited 442 times, 1 visits today)