මේ ලොව වේගවත්ම කාර් 5යි….

හෙලිකොප්ටරයක වේගය ඇති කාරයක් ඔබ සතු වේ නම් තවත් මොනවද ඔබට අවශ්‍ය? මේ තියන්නේ එවැනි වේගයක් සහිත ලොව වේගවත්ම කාර් 5යි.

01. Hennessey Venom GT

උපරිම වේගය : 435.3km/h (වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 6 – 10)

Engine 7.0l [427ci] LSX Twin Turbocharged V8 – 1,244 hp & Ricardo 6-speed manual transmission

මේ සුපිරි වේගවත් කාරය නිපදවා ඇත්තේ 2010 වසරේදී Hennessey Performance Engineering මඟිනුයි. මෙය ලොව වේගවත්ම කාරය වේ. මේ කාරයට  තත්පර 2.4ක් ඇතුළත 100km/hක වේගයක් අත්කරගත හැක.

1

02. Bugatti Veyron Super Sport

උපරිම වේගය: 430.9km/h (වටිනාකම: $3.4 million)

8.0 liter w16 1,200 hp Engine & a 7-speed DSG sequential transmission

2014 වසරේදී ඉහත Hennessey Venom GT කාරය එම ස්ථානය අත්කර ගැනීමට පෙර ලොව වේගවත්ම කාරයයි.

2

03. Saleen S7 TT

උපරිම වේගය: 399.1km/h (වටිනාකම: $580,000-$650,000 )

Ford 427, 7.0 L naturally aspirated V8 – 750 hp engine & 6-speed manual transmission

3

04. Koenigsegg CCX

උපරිම වේගය: 394.3km/h (වටිනාකම: $5.5 million)

twin-supercharged V8 engine, automatic transmission along with 6-speed manual transmission

මේ කාරයට තත්පර 3ක් ඇතුළත 100km/hක වේගයක් අත්කරගත හැක.

4

05. Lamborghini Veneno

උපරිම වේගය: 355.6km/h (වටිනාකම: $4 million)

Veneno a 6.5 L V12 – 750 hp engine with a 7 speed automatic transmission

තත්පර 2.8ක් ඇතුළත 100km/hක වේගයක් ලබාගත හැක.

5

(Visited 316 times, 1 visits today)