මේ රූපය තුළ සැඟවී ඇති වචනය කියවිය හැකිද?

ඔබට මෙම පළමුවන රූපය තුළ සැඟවී ඇති වචනය කියවා දෙවන රූපයේ සිටින සත්වයාගේ කකුල් ගණන පැවසිය හැකිද?

01 රූපය

liar

02 රූපය

elephant

(Visited 132 times, 1 visits today)