මේ ඡායාරූප කිසිවක් කිසිදු ආකාරයක සංස්කරණය කළ ඒවා නොවේ. සියල්ල සත්‍ය සිදුවීම් වල ඡායාරූප වේ. නරඹන්න…

අන්තර්ජාලයේ අප දකින තරමක් අමුතු ආකාරයේ ඡායාරූප එඩිට් කළ එහෙමත් නැතිනම් සංස්කරණය කළ ඒවායි. නමුත් මේ ඡායාරූප කිසිවක් ඒ ලෙස සකස් කළ ඒවා නොවේ.

01. මෙම රාත්තල් 33ක් බරැති මාලුවා හසු වී ඇත්තේ දකුණු දිග ප්‍රංශයෙනි

1

02. නවසීලන්තයේදී ඇති වූ භූමිකම්පාවකට පසු මේ රේල්පාර මෙසේ විය

2

03. මේ රුසියාවේ Rudnya දී ගිනිගත් කණුවකි

3

04. zebroid මේ පෝනියන් හා සීබ්‍රාවන් අතර දෙමුුහුමකි

4

05.

5
06.

6
07. ගිණිකදු පිපිරීමකට පසු පිපුණු වද මලක්

7
08. Ladybower ජලාශය

8

(Visited 4,094 times, 1 visits today)