මේ ඡායාරූපයේ සිටින බැටළුවන් 500 දෙනා ඔබට පෙනෙනවාද?

මේ ඡායාරූපය හොඳින් බලන්න. මෙහි සිටින බැටළුවන්  500දෙනා හඳුනාගත හැකිද?

1 2 3 4 5

(Visited 167 times, 1 visits today)