මෙහෙමත් High heels!

විවිධ විලාසිතාවන්ගෙන් එන High heels කාන්තාවන් අතර ඉතා ජනප්‍රියයි. රැකියාවේ නිරත වන කාන්තාවන් විවිධ හැඩයේ High heel පාවහන් පළඳියි. මේ ලිපියේ එන්නේ  High heels විලාසිතාවන් කීපයකි. නමුත් මේවායින් බොහෝ විලාසිතා සාමාන්‍යෙයන් දක්නට ලැබෙන ඒවා නම් නොවේ. හැබැයි මේවායින් සමහරක් ඒවා  දමාගෙන ඇවිදින්නේ කෙසේද කියා නම් සිතාගත නොහැකියි.

hh1 hh2 hh3 hh4 hh5 hh6 hh7 hh8 hh9 hh10 hh11 hh12 hh13 hh14 hh15 hh16 hh17 hh18 hh19 hh20 hh21

(Visited 185 times, 1 visits today)