මීයන්ට බය පූසෝ!

සාමාන්‍යයෙන් පූසන්ට මීයන් භයයි. නමුත් මේ වීඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ මීයන්ට භය පූසන් ගැනයි.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck6Iys1l2qw

cats and mouse

(Visited 402 times, 1 visits today)