මිහිතලයේ කොතැනකින්වත් සොයාගත නොහැකි මේ සතුන් හඳුනනවාද?

මේ සතුන් කුමන වර්ගයට අයත් ද? ඔබ මේ සතුන් දැක තිබේද? අමුතු ආකාරයේ අත්භූත සතුන් පිරිසක් මේ ලිපියෙන් ගෙන ඒ. බලන්න. 5 වන රූපයේ සත්වයා නම් බලන්නට වටින සත්වයෙකි.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

මේ රූප සියල්ලම එක් එක් අරමුණු උදෙසා නිර්මාණය කරන ලද නිර්මාණයන්ය.

(Visited 855 times, 1 visits today)