මිනිස් ඇසෙන් වසන් වී සොබා දහමේ සැඟව ගිය පැරණි ධීවර ගම්මානය..

Tang Yuhong විසින් චීනයේ අත්හැරදමන ලද දීවර ගම්මානයක් ඡායාරූපගත කොට තිබුණේ මේ ආකාරයටයි. සොබා දහම විසින් අපූරුවට තම වසඟයට ගනිමින් තිබෙන මේ නගරය ඇත්තෙන්ම ඉතා මනරම් වේ.

687
afv1 iu jghj 4 5 55 657

fg

(Visited 319 times, 1 visits today)