මැජික් එකක් දුටු ඔරංඔටංගේ අපූරු ප්‍රතිචාරය..

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ සත්ව උද්‍යානයක සිටි ඔරංඔටං කෙනෙකුට නරඹන්නෙක් මැජික් එකක් පෙන්වූ විට එයට එම සත්වයා දැක් වූ හාස්‍යජනක  ප්‍රතිචාරයයි. නරඹන්න.

 

980x

download

(Visited 420 times, 1 visits today)