මාලුවන්ට හාදු දෙන පූසෙක්

වසර 03ක සිට මෙම බලලා මෙහි දැක්වෙන පොකුණේ සිටින මලුවන් සමග මිත්‍රව සිටින අතර ඔවුන්ට කිසිදු අනතුරක් නොකරයි.

https://www.youtube.com/watch?v=wYAVDm1qBPM

Resource – YouTube / Xiedubbel

(Visited 384 times, 1 visits today)