බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 1,130 නමක් මල් පෙති මතින් ගමන් කරමින් ලෝක වාර්තාවක් තබයි..

මල් පෙති මතින් ගමන් කළ ලොව දිගුම චාරිකාව ලෙසින් ගිනස් වාර්තා පොතට ඇතුළත් වන මෙම වන්දනාව සිදු කරන ලද්දේ තායිලන්තයේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා  1,130  නමක් විසිනි. කිලෝ මීටර් 485 (සැතපුම් 301.36 ) ක් දුර ගෙවමින් උන්වහන්සේලා 4 වන Dhammachai Dhutanga වන්දනා ගමන මේ ලෙස සිදු කර ඇත. 2015 ජනවාරි 2 වනදා සිට 31 වනදා දක්වා මෙසේ උන්වහන්සේ්ලා මෙම වන්දනා ගමනේ යෙදී ඇත.

බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා  1,130 නමක් මල් පෙති මතින් ගමන් කරමින් ලෝක වාර්තාවක් තබයි..

(Visited 566 times, 1 visits today)