බලු කෝච්චිය!

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ Fort Worth හි පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ සුරතල් බල්ලන් පිරිස දිනපතා Fort Worth වටේ රවුමක් එක්කන් යන ආකාරයයි. නරඹන්න.

https://www.youtube.com/watch?v=eepfRldptT8

gfdd

(Visited 152 times, 1 visits today)