බර වැඩි වී සෙල්ලම ලෙල්ලම වූ හැටි..

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ බරින් වැඩි පුද්ගලයෙකු zipline ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමට යාමේදී සිදු වූ සිදු වීමකි. නරඹන්න

1894024-thumb-288xauto-1644952

(Visited 108 times, 1 visits today)