බබාව බලාගන්න තියපු බලු පැටියට බබාගෙ ඇඟ උඩම නින්ද ගියේ මෙහෙමයි (වීඩියෝ)..

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ ප්‍රංචි බබෙක්ව බලාගන්න තියපු බලු පැටියෙකුට ඒ බබාගේ ඇඟ උඩම නින්ද ගිය අපූරු හාස්‍යජනක වීඩියෝවක්. නරඹන්න.

3136198.large

(Visited 501 times, 1 visits today)