බබාලා තාත්තලා එක්ක ඉන්න කැමති මේ නිසාලු……

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ තාත්තලා තමන්ගේ දරුවන් සමග කාලය ගතකරන ආකාරය පිළිබදවයි. නරඹන්න

Dad

best2

(Visited 740 times, 1 visits today)