පෙර පාසලක දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් උඩ තට්ටුවේ සිට පහළට විසිකරයි!

මේ සිද්ධිය සිදුවූයේ චීනයේ කුඩා ළමුන් විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනය ලබන පෙර පාසල් ගොඩනැඟිල්ලක ගින්නක් ඇති වීමත් සමඟය. ඉනිමං මඟින් සියළුම ළමයින් බේරා ගැනීමට තරම් වේලාවක් නොමැති හෙයින් ගිනි නිවීම් සේවකයින් මේ ලෙස ළමුන්  ජනෙල් වලින් හා බැල්කනියෙන්  පහතට දමා ඇත්තේ බිම දමා ඇති විශාල මෙට්ට මතටය. මේ අනතුරින් කිසිඳු ජීවිත හානියක් සිදු වී නොතිබුණි.
tumblr_inline_nury7k5kx61tv19na_500

tumblr_inline_nury9cke401tv19na_500

 

tumblr_inline_nury9wcxJn1tv19na_500

tumblr_inline_nuryaoj8LH1tv19na_500

tumblr_inline_nuryafW0tv1tv19na_500

 

Resource – andyjwells.tumblr.com

(Visited 295 times, 1 visits today)