පෙනුම ගැන වද විය යුතු නෑ, ඔබට ඔනෑ නම් ඔබේ පෙනුම වෙනස් කරගත හැක ..

මේ ඡායාරූප පෙළින් දැක්වෙන්නේ කොරියාවේදී අතිසාර්ථක ගෙස සිදු කෙරුණු ප්ලාස්ටික් සැත්කම් වලට මුහුණ දුන් පුද්ගලයින්ගේ සැත්කමට පෙර හා පසු පෙනුමයි. ඔබට අදහාගත නොහැකි වේවි.

61726-large-118133 61726-large-118134 61726-large-118135 enhanced-buzz-4327-1365097451-0 enhanced-buzz-6506-1365095799-23 enhanced-buzz-10642-1365096239-0 enhanced-buzz-10630-1365096192-6 enhanced-buzz-6639-1365095862-13 enhanced-buzz-10644-1365095128-7 enhanced-buzz-10649-1365096011-0 enhanced-buzz-10656-1365095388-23 enhanced-buzz-10716-1365095531-0 enhanced-buzz-10710-1365095658-14 enhanced-buzz-10698-1365095644-4 enhanced-buzz-17912-1365095785-10 enhanced-buzz-26665-1365095252-8 enhanced-buzz-26665-1365095304-10 enhanced-buzz-27600-1365095436-8 enhanced-buzz-28811-1365095402-5 enhanced-buzz-30554-1365095488-2

 

(Visited 221 times, 1 visits today)