පෙට්‍රල් ගහන්න ගිහින් ලයිටරෙන් මකුළුවා මරණ හැටි …

මිචිගන් වැසියෙක්  පිරවුම් හලක් තුළදී මකුළුවෙකු මැරීමට කළ අනුවණ ක්‍රියාවක් මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වේ. පිරවුම් හල තුළදී තම කාරයේ ටැංකිය මත මකුළුවෙක් සිටිනු දුටු ඔහු තම අත තිබූ ලයිටරයෙන් මකුළුවා පිළිස්සීමට යාමෙන් පිරවුම් හළේ ගින්නක් ඇති වී තිබේ.

https://www.youtube.com/watch?v=Jr_xkoqUjVY

Screen-Shot-2015-09-27-at-20.04.49-540x282

 

(Visited 112 times, 1 visits today)