පිපිරීමෙන් පසු

චීනයේ Tianjin වරායේ සිදු වූ පිපිරීමෙන් පසු එම නගරය විනාශ වී ඇති අන්දම.

Source – rt.com

 

[slideshow_deploy id=’1693′]

(Visited 37 times, 1 visits today)