පාපැදි රොබෝ

PRIMER-V2 ලෙස නම් කර ඇති මෙම රොබෝ හට තම සමබරතාව රැකගනිමින් පැයට සැතපුම් 6ක වේගයෙන් පාපැදිය පැදයාමට හැකියාව තිබේ.

(Visited 114 times, 1 visits today)